1 con chim còn sống nó ăn kiến

Khi con chim còn sống, nó ăn kiến. Khi chim chết, kiến ăn nó. Một cây có thể làm được hàng triệu que diêm, nhưng một que diêm cũng có thể thiêu hủy được hàng triệu cây.
Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Bạn có thể đầy quyền lực ngày hôm nay, nhưng đừng quên rằng thời gian còn nhiều quyền lực hơn bạn.


Add Comment